Lịch học Offline

Lịch học Offline
5 (100%) 40 votes

I. Thông tin & lịch học lớp Toán 12A1

1. Thời gian:

 • Thứ 3 (Tối 6h30-8h30)
 • Thứ 7 (Tối 6h30-8h30)

2. Sĩ số lớp: 13 học sinh

 • Nguyễn Văn Hiếu – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Phạm Tiến Anh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Hoàng Anh Vũ – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Quang Huy – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Thu Thảo – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Đỗ Mai Lan – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Tú Anh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Phạm Công Minh – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Lê Quang Minh – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Chử Bùi Đức Long – THPT Tây Hồ
 • Vũ Nhật Long – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Lê Minh Quang – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh

 II. Thông tin & lịch học lớp Lý 12A1

1. Thời gian:

 • Sáng Thứ 4 (Ca 2: 9-11h)
 • Sáng Thứ 7 (Ca 2: 9-11h)

2. Sĩ số lớp: 11 học sinh

 • Nguyễn Văn Hiếu – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Phạm Tiến Anh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Hoàng Anh Vũ – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Quang Huy – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Thu Thảo – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Đỗ Xuân Hưng – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Đỗ Quang Tuấn – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Đỗ Mai Lan – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Lan Anh – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Vũ Kim An – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Anh Thư – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh

III. Thông tin & lịch học lớp Lý 11A2

1. Thời gian:

 • Tối thứ 4 (6-8h)
 • Tối thứ 6 (6-8h)

2. Sĩ số lớp: 5 học sinh

 • Phạm Công Minh – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Lê Quang Minh – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Chử Bùi Đức Long – THPT Tây Hồ
 • Vũ Nhật Long – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Lê Minh Quang – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh

IV. Thông tin & lịch học lớp Hóa 11A1

1. Thời gian:

 • Chiều T6 : 3-5h
 • Chiều CN: 3-5h

2. Sĩ số lớp: 6 học sinh

 • Nguyễn Văn Hiếu – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Phạm Tiến Anh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Việt Hoàng – Lớp 11A4 – THPT Xuân Đỉnh
 • Nguyễn Thu Thảo – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Lê Minh Quang – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh
 • Phạm Công Minh – Lớp 11A3 – THPT Xuân Đỉnh

V. Thông tin & lịch học lớp Hóa 11A2

1. Thời gian:

 • Sáng T6 : 8-10 h
 • Sáng T5: 8-10 h

2. Sĩ số lớp: 3 học sinh

 • Khanh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Mai Anh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Trúc Linh – Lớp 11A2 – THPT Xuân Đỉnh
 • Chử Bùi Đức Long – THPT Tây Hồ
 • Tường Anh – Lớp 11A8 – THPT Xuân Đỉnh